Vedtekter

NORSK FORENING FOR LANDBRUKSRETT

VEDTEKTER

Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. oktober 1976, og revidert på årsmøte 28. april 2008.

§ 1

Foreningens formål er å fremme interessen for og kjennskapet til landbruksrett og tilgrensende rettsområder, ved møtevirksomhet, utgivelse av publikasjoner og lignende, samt å oppta forbindelsen med tilsvarende foreninger i utlandet. Foreningen er tilsluttet Det europeiske råd for landbruksrett (C.E.D.R.).

§ 2

Som medlemmer i foreningen opptas:

a. Jurister og andre personer med interesse for landbruksrettslige spørsmål,

b. Offentlige og private institusjoner, selskaper og foreninger hvis virksomhet eller formål står i forbindelse med landbruksretten.

§ 3

Foreningen ledes av et styre bestående av formann og fire styremedlemmer. Styret antar selv sin kasserer og sekretær. Styret velges på årsmøtet for 2 år ad gangen. Gjenvalg kan finne sted. Foreningen skal ha revisor som velges på årsmøtet for 2 år ad gangen.

§ 4

Medlemsmøte holdes etter styrets innkalling til vanlig minst to ganger årlig. Årsmøtet holdes sammen med årets første medlemsmøte. Dette møtet innkalles med minst en ukes varsel. På årsmøtet behandles styrets årsberetning og regnskap, og det foretas valg når det etter § 3 skal gjøres. Hvert medlem har en stemme på årsmøtet. Årsmøteprotokollen skal medundertegnes av to deltakere som velges av årsmøtet.

§ 5

Medlemmer som nevnt i § 2 a kan invitere med en gjest til det enkelte møte, og medlemmer som nevnt i § 2 b har adgang til foreningens møter med inntil to representanter. Styrets sekretær kan gjøre unntak fra bestemmelsen i foregående ledd og innby andre interesserte.

§ 6

På årsmøtet fastsettes kontingenten særskilt for begge kategorier medlemmer.

§ 7

Endring av disse vedtekter, foreningens navn eller foreningens oppløsning, krever 2/3 flertall, samt at forslaget er referert i innkallingen til møtet.