Hjem

Norsk forening for eiendoms- og landbruksrett (NFLR) har som formål å fremme interessen for og kunnskap om landbruksrett og tilgrensende rettsområder. Dette skjer ved møtevirksomhet, utgivelse og bekjentgjøring av publikasjoner med videre, samt ved kontakt med tilsvarende foreninger i utlandet.

Jurister og andre med interesse for fast eiendom og landbruksrettslige spørsmål, kan tegne medlemskap i foreningen. Det samme kan offentlige og private institusjoner, selskaper og foreninger hvis virksomhet eller formål står i forbindelse med landbruksretten. Prisen for et personlig medlem er for tiden kr. 400,-. Du kan melde deg inn i foreningen under fanen «Om oss» – «Kontakt». Merk med «Innmelding»

Foreningen er tilsluttet Det europeiske landbruksrettsråd – C.E.D.R. Formålet er forskning og studier knyttet til rural lovgivning og beslektede spørsmål. C.E.D.R. arrangerer annethvert år en kongress med aktuelle tema innenfor formålet. Neste konferanse er i 2019. Fra 2015 har C.E.D.R. også utgitt Journal of Rural Law.

Aktuelt:

Neste møte (årsmøtet) er 19. april 2018. Vi starter med enkel mat kl. 1800 i Hollendergata 5 (Norges Bondelag). Deretter skal jordskiftelagdommer Ragnhild Sæhlie Jetlund foredra om «Veien til veirett – men hvilken vei skal man velge?». Stikkord er jordskifteloven, veilovens kapittel 7 og servituttloven.