Hjem

Norsk forening for landbruksrett (NFLR) har som formål å fremme interessen for og kunnskap om landbruksrett og tilgrensende rettsområder. Dette skjer ved møtevirksomhet, utgivelse og bekjentgjøring av publikasjoner med videre, samt ved kontakt med tilsvarende foreninger i utlandet.

Jurister og andre med interesse for fast eiendom og landbruksrettslige spørsmål, kan tegne medlemskap i foreningen. Det samme kan offentlige og private institusjoner, selskaper og foreninger hvis virksomhet eller formål står i forbindelse med landbruksretten. Prisen for et personlig medlem er for tiden kr. 400,-. Du kan melde deg inn i foreningen under fanen «Om oss» – «Kontakt». Merk med «Innmelding»

Foreningen er tilsluttet Det europeiske landbruksrettsråd – C.E.D.R. Formålet er forskning og studier knyttet til rural lovgivning og beslektede spørsmål. C.E.D.R. arrangerer annethvert år en kongress med aktuelle tema innenfor formålet. Neste konferanse er i september 2017, i Lille, Frankrike. Fra 2015 har C.E.D.R. også utgitt Journal of Rural Law.

Aktuelt:

Neste medlemsmøte er årsmøtet, som holdes den 14. april 2016 kl. 1800 i Bondelagets lokaler. Vi starter med en enkel middag. Etter et kort årsmøte vil advokat Ole Søby gjennomgå odelsloven § 21 (§ 52 femte ledd) i lys av sin sak i Høyesterett inntatt i Rt 2013/1464. Du kan melde deg på møtet her.